Regulamin

Sklep internetowy nidapol.pl/sklep jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe NIDAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach ul. Przemysłowa 32, 26-026 Morawica, tel. +48 533 324 886, biuro@nidapol.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, KRS 0000680647, Regon 367514418, NIP 657-29-30-476 

 I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Nidapol;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.nidapol.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPH NIDAPOL SP. Z O.O. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Nidapol, dostępnego pod adresem https://www.nidapol.pl/sklep

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Przeglądarka internetowa zgodna ze standardami HTML i CSS3 z włączoną obsługą JavaScript,

b.) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. PPH NIDAPOL SP. Z O.O. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PPH NIDAPOL SP. Z O.O. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PPH NIDAPOL SP. Z O.O.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PPH NIDAPOL SP. Z O.O.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PPH NIDAPOL SP. Z O.O.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.nidapol.pl/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję”. Wciśnięcie przycisku „Kupuję” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PPH NIDAPOL SP. Z O.O. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wpłaty lub od momentu otrzymania Zamówienia w przypadku wysyłki płatnej przy odbiorze.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość dokonania płatności jednym z poniższych sposobów:

a.) przelewem na numer konta bankowego wskazany w potwierdzeniu zamówienia,

b.) płatnością za pobraniem.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz. U. z 2014 r. poz. 827­)

7.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru i wysłanie go na adres PPH NIDAPOL Sp. z o.o. Brzeziny, ul. Przemysłowa 32, 26-026 Morawica pocztą lub mailem na adres biuro@nidapol.pl

 

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. PPH NIDAPOL SP. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego towaru, jeżeli nosi on ślady użytkowania.

7.4. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Przy zamówieniu powyżej 1 szt. Towaru, w przypadku zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, PPH NIDAPOL Sp. z o.o. zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracany Towar z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.

7.7. W przypadku kiedy zwrot części Towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania rabatu nie zostanie osiągnięty, Konsument musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu.

7.7. Informacje na temat odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy dostępne są również na stronie internetowej Sklepu www.nidapol.pl/sklep w zakładce odstapienie od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. PPH NIDAPOL SP. Z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w formie pisemnej na adres biuro@nidapol.pl lub adres siedziby firmy.

8.3. Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji, określać zakres żądania klienta, jego aktualne dane oraz podpis.

8.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PPH NIDAPOL sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.5. PPH NIDAPOL SP. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. PPH NIDAPOL SP. Z O.O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PPH NIDAPOL SP. Z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PPH NIDAPOL SP. Z O.O., Brzeziny, ul. Przemysłowa 32, 26-026 Morawica, mailowo pod adres biuro@nidapol.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. PPH NIDAPOL SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane Osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe NIDAPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, ul. Przemysłowa 32, 26-026 Morawica, tel.+48 533 324 886, biuro@nidapol.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, KRS 0000680647, Regon 367514418, NIP 657-29-30-476.

10.2. Rejestrując się w Sklepie internetowym i/lub dokonując zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez PPH NIDAPOL Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu realizacji dokonywanych zamówień. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

10.3. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu internetowego przez Klientów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.4. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

10.5. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyboru przez Kupującego niektórych ze sposobów realizacji zamówienia, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym przy realizacji umowy kupna/sprzedaży tj. podmiotów realizujących dostawę zamówienia oraz płatności online.

10.6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu internetowego.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPH NIDAPOL SP. Z O.O. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoriacie Inspekcji handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPH NIDAPOL SP. Z O.O. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PPH NIDAPOL SP. z O.O.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego